Najnowsze informacje

Aktualność

INFORMACJA O ZAŁOŻENIU KOŁA ZA

19.01.2022 23:07 Informuję, że w dniu 19 stycznia 2022 r. 11 Członków Zwyczajnych Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie podjęło inicjatywę założenia Nowego Koła PTTK w ramach Nowohuckiego Oddziału.
Mając na uwadze, że 33 Członków Koła PTTK ZA Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK wzięło udział w zabraniu Założycielskim Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie a 35 złożyło oświadczenia o przystąpieniu do tego Oddziału, udzielając zgody Zarządowi Nowohuckiego Oddziału do przeniesienia ich deklaracji członkowskich, obecni na zebraniu zdecydowali o nadaniu nowo powstałemu Kołu nazwy „Koło PTTK ZA”. Dla informacji Koło ZA w 2021 r. liczyło 74 Członków, którzy opłacili składki. Można powiedzieć, że koło to przestało istnieć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK.

Założyciele Koła uznali, że należy kontynuować wieloletnią tradycję tego Koła, na którego rzecz pracowali byli Prezesi: Tadeusz Szafrański, Janek Nalepka i Stefan Jurkowski. Szczególnie dotyczy to Jana i Stefana, którzy cały czas czynnie uczestniczą w działalności Naszego Koła. Nie należy zapominać również o osobach, które działały na drugim planie mocno wspierając tych Kolegów na różnych polach działalności turystycznej.
Ostateczna decyzję o powstaniu Koła podejmie Uchwałą Zarząd Nowohuckiego Oddziału zgodnie z Art. 75 ust. 1 i art. 76 ust.1 Statutu PTTK. Dokonano również wyboru Zarządu Koła.
Skład Zarządu Koła to:
Prezes Bogumił Borowiecki, Wiceprezes Marek Malinowski i Sekretarz Halina Laprus.
Kadencja Zarządu zgodnie z podjętą uchwałą została ustalona na 2 lata. Może to być okres krótszy, ponieważ Zarząd Główny PTTK może podjąć uchwałę o uruchomieniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PTTK, którą zawiesił w 2020 r. z powodu pandemii. Jeżeli będzie taka wola Członków, po zakończeniu organizacji Kola, to będzie można przeprowadzić nowe zebranie z wyborem Zarządu.
W związku z powyższym zwracam się do Członków dawnego Koła PTTK ZA , którzy założyli Nowohucki Oddział PTTK a także Tych, którzy złożyli oświadczenia o przeniesienie swojej deklaracji do tego Oddziału o podjęcie decyzji w sprawie swojej przynależności do powstałego Koła PTTK ZA.
W tym celu należy przekazać na mojego e-maila b.borowiecki@interia.pl lub przesłać SMS na numer telefonu +48 792 913 983 z informacją o potwierdzeniu decyzji co do przynależności do Koła PTTK ZA. Jeżeli ktoś z Członków w najbliższym okresie nie przekaże tej informacji, będę dzwonił.
Wszyscy Członkowie, którzy przeszli do Nowohuckiego Oddziału, będą musieli wypełnić nową deklarację członkowską. Szczegóły przekażę w przyszłym tygodniu.

W imieniu Założycieli i Zarządu Bogumił Borowiecki


PS. Nie będę komentował wpisów na stronie Naszego Koła (Tablica). Jeżeli ktoś nie potrafi złożyć swojego podpisu, nie zasługuje na to aby z nim polemizować. Jest to klasyczny przykład szukania konfliktu.
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Chełm i okolice

30.12.2021 18:43 Witam serdecznie.
Na wstępie - wszystkim Turystom życzę Szczęśliwego Nowego Roku. Niech będzie czasem pomyślności, niech spełniają się marzenia, niech dopisuje zdrowie, a na szlakach czekają przygody i wyłącznie miłe chwile w przyjaznym turystycznym towarzystwie.
Na ostatniej wycieczce było trochę uwag na temat wycieczek w okolice Krakowa, za które czuję się odpowiedzialny, dlatego je przyjmuję i postaram się trochę zreformować.
Wycieczka styczniowa będzie tego przykładem. Proponuję wyjazd w okolicę Bochni busem SK-BUS z Dworca przy ul. Wita Stwosza w dniu 9.01.2022r.
Wyjazd na trasę zasadniczą o godz.9.15.
Bus jedzie do Bochni, Uczestnicy wysiadają w Chełmie, przystanek za mostem na Rabie.
Będę czekał na przystanku.
Trasa przejścia pieszego: Chełm – Siedlec – Gierczyce –Dąbrowica – Łapczyca - Chełm
Razem, w zależności od Uczestników od 10 do 12 km.
Powrót busem do Krakowa.(możliwość zostawienia samochodu w Chełmie)
Dla osób które chcą nieco dłuższej trasy - wyjazd-jak wyżej tylko godzinę wcześniej. Wyjazd o godz. 8.10.
Wysiadamy w Grodkowicach, przez Książnice dochodzimy do Chełma(ok.5 km.),dalej z Grupą zasadniczą.
Serdecznie zapraszam, proszę o kontakt.
Janek tel. 600-160-289
Komentarze (1)   |   Otwórz »


Aktualność

Informacja dla Członków Koła ZA będących Członkami Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie w sprawie opłacania składek w 2022 r.

29.12.2021 21:04 Jak informowałem wcześniej w dniu 1 i 2 grudnia 2021 r. Nowohucki Oddział PTTK w Krakowie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Uzyskując osobowość prawną, Zarząd Oddziału w okresie miesiąca grudnia 2021 r.: - przekazał informację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
- dokonał zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-8 do Urzędu Skarbowego, - przesłał informację do Prezydenta Miasta Krakowa o powstaniu Oddziału.
W tym czasie otwarliśmy również rachunek bankowy. W związku z powyższym zaistniała możliwość dokonywania wpłat składek członkowskich PTTK na 2022 r. Założony rachunek służy również do dokonywania pozostałych przelewów związanych z działalnością statutową Oddziału.
Wpłaty należy dokonywać poczynając od 3 stycznia 2022 r., podając imię i nazwisko z dopiskiem składka na 2022 r., na rachunek bieżący:
w BNP PARIBAS, os . Centrum D bl. 1 w Krakowie:
Nr 17 1600 1462 1808 4949 3000 0001
Uchwalą nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej na 2022 r. oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w 2022 r., ustalono wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:
1) 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
2) 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
3) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
Składka członkowska wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
Zarząd Oddziału informuje Członków Nowohuckiego Oddziału kontynuujących przynależność do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2022 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2021 wygasa 31 marca 2022 roku.
Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).
Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2022 w wysokości określonej w § 1 ust. 1 Uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2023 roku.
Uchwała ZG PTTK określa również wysokość wpłat członków wspierających oraz wpisowe dla nowo przyjmowanych do PTTK.
Koleżanki i Koledzy, którzy należeli do PTTK w latach poprzednich ale nie opłacili składki z różnych przyczyn, mogą podjąć członkostwo w PTTK w Nowohuckim Oddziale PTTK gdzie będą mogli opłacić składkę, pod warunkiem przeniesienia deklaracji członkowskiej z Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK.
W razie wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny 792 913 983.
Bogumił Borowiecki
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

PTTK ZA na Facebooku

22.04.2017 16:48 Zapraszamy na polubienia naszej strony na Facebooku: http://www.facebook.com/pttkza/
Komentarze (0)