Najnowsze informacje

Aktualność

SKŁADKI 2021 r.

15.12.2020 22:58 Proszę zaglądnąć. SKŁADKI
https://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_u189_20200926.pdf
oraz
http://kartoteki.pttk.pl/ks3/dok/k19_zsg010_20200928.pdf
N 65 zł U 40 zł
Proszę pamiętać że ubezpieczenia mamy do końca marca. Zatem składkę należy opłacić przed tym terminem.
Andrzej Skibiński
Komentarze (1)   |   Otwórz »


Aktualność

Zjazd Nowohuckiego Oddziału PTTK "Czyżyny"

26.10.2020 20:24 Komitet Założycielski Nowohuckiego Oddziału PTTK "Czyżyny" w Krakowie odwołuje Zjazd Wyborczy zaplanowany na 5 listopada 2020 r..
Powodem jest wprowadzenie przez Rząd obostrzeń związanych z gwałtownym nasileniem koronawirusa w Polsce.
O nowym terminie Zjazdu poinformujemy Członków Założycieli w terminie późniejszym.
Bogumił Borowiecki, Zdzisław Gardziel, Andrzej Skibiński
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Zjazd Nowohuckiego Oddziału PTTK "Czyżyny"

13.10.2020 11:14 Komitet Założycielski
Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w KrakowieZAPROSZENIE

Zapraszamy Członków PTTK, Założycieli Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie na Zjazd Wyborczy, który odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w Domu Turystycznym INDYGO (dawny Hotel Lipsk), os. Albertyńskie 1-2, 31-861 Kraków.
Drugi termin Zjazdu wyznacza się na godz. 17:30.

Komitet Założycielski


W załączeniu:

1. Uchwała Komitetu Założycielskiego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zwołania i przeprowadzenia Zjazdu Oddziału;

2. Porządek Obrad Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie;

3. Regulamin Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie.

Uchwała
Komitetu Założycielskiego
Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w Krakowie
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zwołania i przeprowadzenia Zjazdu Oddziału

Uchwałą nr 191/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie, w § 1 ust. 1 tworzy się Nowohucki Oddział PTTK „Czyżyny” w Krakowie. Jednocześnie zobowiązuje się Członków Komitetu Założycielskiego tego Oddziału do zwołania i przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, Zjazdu Oddziału w celu wyboru Władz Oddziału.

Podstawą do zwołania Zjazdu Oddziału po podjęciu Uchwały przez Zarząd Główny przez Komitet Założycielski wybrany w dniu 27 lutego 2020 r. przez Członków Założycieli Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie jest uchwała powołująca Członków Komitetu Założycielskiego.

Na podstawie powyżej wymienionych Uchwał, Komitet Założycielski Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie, zwołuje Zjazd w dniu 5 listopada 2020 r., który odbędzie się o godz. 17:00 w Domu Turystycznym INDIGO (dawniej Hotel Lipsk), osiedle Albertyńskie 1-2, 31-861 Kraków.
Drugi termin Zjazdu wyznacza się na godz. 17:30.

Bogumił Borowiecki

Zdzisław Gardziel

Andrzej Skibiński


PORZĄDEK OBRAD
Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w Krakowie zwołanego w dniu 5 listopada 2020 r.


1. Otwarcie Zjazdu Wyborczego Oddziału PTTK „Czyżyny”.

2. Wybór Prezydium obrad NO PTTK „Czyżyny”: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

5. Wybór Komisji Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”:

5.1. Mandatowej,

5.2. Komisji Uchwał i Wniosków,

5.3. Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej NO PTTK „Czyżyny”.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie kadencji Władz NO PTTK „Czyżyny”.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie liczebności członków w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej NO PTTK „Czyżyny”.

9. Zgłaszanie kandydatur do Władz Oddziału NO PTTK „Czyżyny” do Prezydium oraz sprawozdanie i prezentacja kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

10. Ustalenie i zatwierdzenie listy kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej NO PTTK.

11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja i wolne wnioski dotyczące programu działalności NO PTTK „Czyżyny”.

13. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Władz NO PTTK „Czyżyny”.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

15. Sprawozdanie Sekretarza Zjazdu.

16. Zakończenie Zjazdu.
Komentarze (3)   |   Otwórz »


Aktualność

Nowy Oddział PTTK "Czyżyny"

29.09.2020 22:33 Uchwała nr 191/XIX/2020
Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 roku
w sprawie utworzenia
Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Czyżyny” w Krakowie.
Na podstawie art. 50 ust. 1 Statutu PTTK, po zapoznaniu się z dokumentacją z zebrania
założycielskiego, które odbyło się 27 lutego 2020 roku w Krakowie, w sprawie utworzenia
jednostki terenowej PTTK o nazwie: Nowohucki Oddział Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego „Czyżyny” w Krakowie, Zarząd Główny PTTK postanawia, co następuje:
§ 1
1. Tworzy się Nowohucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Czyżyny” w Krakowie.
2. Terenem działania Oddziału jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz
Oddziału miasto Kraków.
3. Cele działania Oddziału są określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK.
§ 2
Uchwałę podejmuje się w celu przedłożenia we właściwym Sądzie Rejonowym, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3
1. Zobowiązuje się członków Komitetu Założycielskiego Nowohuckiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Czyżyny” w Krakowie do zwołania
i przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Zjazdu
Oddziału w celu wyboru władz Oddziału.
2. Zobowiązuje się członków nowo wybranego Zarządu Oddziału do doręczenia
dokumentacji ze Zjazdu do Zarządu Głównego PTTK, w terminie 7 dni od
przeprowadzonych wyborów zgodnie ze Statutem PTTK oraz Ordynacją Wyborczą PTTK.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu ZG PTTK.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwała wygasa w przypadku niewykonania, odpowiednio przez Członków Komitetu
Założycielskiego oraz Zarząd Oddziału, zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
Zarząd Główny PTTK
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

Zjazd Oddziału Hutniczo-Miejskiego

28.09.2020 21:59 V Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
w Krakowie w dniu 20.10.2020 r.
V Nadzwyczajny Zjazd Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie
odbędzie się w siedzibie Oddziału na ul. Bulwarowej 37, Kraków Nowa Huta o godz.17:00
Drugi termin Zjazdu godzina 17:30
Projekt tematyki Zjazdu:
Przyjęcie Statutu PTTK z dnia 4.02.2019 r.
Uchwalenie Regulaminu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK
w Krakowie
Obecność obowiązkowa !!!
Komentarze (0)   |   Otwórz »


Aktualność

WYCIECZKI 2020 na ten czas odwołane

2.07.2020 21:05
Komentarze (0)


Aktualność

WYCIECZKI 2020 r.

20.03.2020 21:01 W imieniu Zarządu Koła ZA informuję, że zawieszamy wszystkie wycieczki do czasu odwołania stanu epidemii.
Bogumił Borowiecki
Komentarze (1)


Aktualność

PTTK ZA na Facebooku

22.04.2017 16:48 Zapraszamy na polubienia naszej strony na Facebooku: http://www.facebook.com/pttkza/
Komentarze (1)