Nowy Oddział PTTK "Czyżyny"

29.09.2020 22:33 (wtorek) Uchwała nr 191/XIX/2020
Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 roku
w sprawie utworzenia
Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Czyżyny” w Krakowie.
Na podstawie art. 50 ust. 1 Statutu PTTK, po zapoznaniu się z dokumentacją z zebrania
założycielskiego, które odbyło się 27 lutego 2020 roku w Krakowie, w sprawie utworzenia
jednostki terenowej PTTK o nazwie: Nowohucki Oddział Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego „Czyżyny” w Krakowie, Zarząd Główny PTTK postanawia, co następuje:
§ 1
1. Tworzy się Nowohucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
„Czyżyny” w Krakowie.
2. Terenem działania Oddziału jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz
Oddziału miasto Kraków.
3. Cele działania Oddziału są określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK.
§ 2
Uchwałę podejmuje się w celu przedłożenia we właściwym Sądzie Rejonowym, Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3
1. Zobowiązuje się członków Komitetu Założycielskiego Nowohuckiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Czyżyny” w Krakowie do zwołania
i przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Zjazdu
Oddziału w celu wyboru władz Oddziału.
2. Zobowiązuje się członków nowo wybranego Zarządu Oddziału do doręczenia
dokumentacji ze Zjazdu do Zarządu Głównego PTTK, w terminie 7 dni od
przeprowadzonych wyborów zgodnie ze Statutem PTTK oraz Ordynacją Wyborczą PTTK.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu ZG PTTK.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwała wygasa w przypadku niewykonania, odpowiednio przez Członków Komitetu
Założycielskiego oraz Zarząd Oddziału, zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2.
Zarząd Główny PTTK
Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:« Wróć