Zjazd Nowohuckiego Oddziału PTTK "Czyżyny"

13.10.2020 11:14 (wtorek) Komitet Założycielski
Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w KrakowieZAPROSZENIE

Zapraszamy Członków PTTK, Założycieli Nowohuckiego Oddziału PTTK w Krakowie na Zjazd Wyborczy, który odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 17:00 w Domu Turystycznym INDYGO (dawny Hotel Lipsk), os. Albertyńskie 1-2, 31-861 Kraków.
Drugi termin Zjazdu wyznacza się na godz. 17:30.

Komitet Założycielski


W załączeniu:

1. Uchwała Komitetu Założycielskiego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zwołania i przeprowadzenia Zjazdu Oddziału;

2. Porządek Obrad Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie;

3. Regulamin Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie.

Uchwała
Komitetu Założycielskiego
Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w Krakowie
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zwołania i przeprowadzenia Zjazdu Oddziału

Uchwałą nr 191/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie, w § 1 ust. 1 tworzy się Nowohucki Oddział PTTK „Czyżyny” w Krakowie. Jednocześnie zobowiązuje się Członków Komitetu Założycielskiego tego Oddziału do zwołania i przeprowadzenia w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, Zjazdu Oddziału w celu wyboru Władz Oddziału.

Podstawą do zwołania Zjazdu Oddziału po podjęciu Uchwały przez Zarząd Główny przez Komitet Założycielski wybrany w dniu 27 lutego 2020 r. przez Członków Założycieli Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie jest uchwała powołująca Członków Komitetu Założycielskiego.

Na podstawie powyżej wymienionych Uchwał, Komitet Założycielski Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie, zwołuje Zjazd w dniu 5 listopada 2020 r., który odbędzie się o godz. 17:00 w Domu Turystycznym INDIGO (dawniej Hotel Lipsk), osiedle Albertyńskie 1-2, 31-861 Kraków.
Drugi termin Zjazdu wyznacza się na godz. 17:30.

Bogumił Borowiecki

Zdzisław Gardziel

Andrzej Skibiński


PORZĄDEK OBRAD
Zjazdu Wyborczego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny”
w Krakowie zwołanego w dniu 5 listopada 2020 r.


1. Otwarcie Zjazdu Wyborczego Oddziału PTTK „Czyżyny”.

2. Wybór Prezydium obrad NO PTTK „Czyżyny”: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

5. Wybór Komisji Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”:

5.1. Mandatowej,

5.2. Komisji Uchwał i Wniosków,

5.3. Komisji Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej NO PTTK „Czyżyny”.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie kadencji Władz NO PTTK „Czyżyny”.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie liczebności członków w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej NO PTTK „Czyżyny”.

9. Zgłaszanie kandydatur do Władz Oddziału NO PTTK „Czyżyny” do Prezydium oraz sprawozdanie i prezentacja kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

10. Ustalenie i zatwierdzenie listy kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej NO PTTK.

11. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja i wolne wnioski dotyczące programu działalności NO PTTK „Czyżyny”.

13. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się Władz NO PTTK „Czyżyny”.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie uchwały Zjazdu NO PTTK „Czyżyny”.

15. Sprawozdanie Sekretarza Zjazdu.

16. Zakończenie Zjazdu.

REGULAMIN ZJAZDU WYBORCZEGO
NOWOHUCKIEGO ODDZIAŁU PTTK „CZYŻYNY” w KRAKOWIE
W DNIU 5 LISTOPADA 2020 R.
Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: 1. Statutu PTTK z dnia 7 kwietnia 2018 roku, 2. Uchwały ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej PTTK, 3. Uchwały ZG PTTK nr 191/ XIX/2020 z dnia 26.09.2020 r. w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie, 4. Uchwały Członków Zwyczajnych PTTK, założycieli Nowohuckiego Oddziału PTTK z dnia 27 lutego 2020 r. powołującą Członków Komitetu Założycielskiego, 5. Uchwały Komitetu Założycielskiego z dnia 12 października w sprawie zwołania i przeprowadzenia Zjazdu w celu wyboru władz Nowohuckiego Oddziału PTTK „ Czyżyny” w Krakowie.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a/ Zjeździe – rozumie się Zjazd Wyborczy Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie,
b/Prezydium – rozumie się Prezydium Zjazdu,

Udział w Zjeździe
§ 1
1. W Zjeździe udział biorą z głosem decydującym uczestnicy Zebrania Założycielskiego Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie w dniu 27 lutego 2020 r według listy obecności. 2. W Zjeździe udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele władz naczelnych PTTK oraz inni zaproszeni goście.
§ 2
Dokumentem upoważniającym do uczestnictwa z głosem decydującym w Zjeździe jest legitymacja członka PTTK z opłaconą składką osoby będącej na liście założycieli z dnia 27 lutego 2020 roku oraz zaproszenie na Zjazd Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie.
Prawomocność Zjazdu
§ 3
1. Zjazd może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
W zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
2. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu Członkowie Założyciele są obowiązani podpisać listę obecności i pobrać mandaty. Obrady rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zaproszeniu na Zjazd .

§ 4
1. Zjazd jest prawomocny w pierwszym terminie, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że bierze w nim udział co najmniej połowa Członków Założycieli z dnia 27 lutego 2020 roku.
2. Zjazd jest prawomocny w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków Założycieli uprawnionych do głosowania.
3. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
4. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów Członków Założycieli z dnia 27 lutego 2020 roku.

Ukonstytuowanie się Zjazdu
§ 5
Zjazd wybiera spośród uprawnionych Członków Założycieli o których mowa w § 1 ust.1 Prezydium: Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza obrad.
§ 6
1. Do obowiązków Przewodniczącego obrad należy:
a. kierowanie obradami,
b. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
c. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.
2. Od zarządzeń Przewodniczącego obrad Uczestnikom Zjazdu przysługuje prawo odwołania się do Prezydium.
Komisje Zjazdowe
§ 7
1. Dla przygotowania spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu powołuje się spośród Członków Założycieli następujące komisje:
• Komisję Mandatową w składzie 3 - osobowym,
• Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 - osobowym,
• Komisję Skrutacyjną w składzie 3 - osobowym.
2. Funkcję Komisji Wyborczej powierza się Prezydium.
3. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do Władz Oddziału.
4. Komisje Zjazdowe wybierają ze swego grona Przewodniczących, którzy po zakończeniu pracy komisji składają sprawozdanie z ich pracy przed Zjazdem.

Wnioski
§8
Wnioski powinny być zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
§9
Wnioski formalne są zgłaszane do Prezydium i mogą dotyczyć spraw będących przedmiotem obrad. Do wniosków formalnych zalicza się:
• ograniczenia czasu wystąpień,
• zamknięcia listy dyskutantów,
• przerwania dyskusji w danej sprawie,
• przejścia do porządku obrad,
• odesłania do komisji zjazdowych,
• sposobu głosowania,
• głosowania bez dyskusji.
§ 10
Wnioski formalne Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie po zakończeniu wystąpienia, w czasie którego zostały zgłoszone, przy czym:
a) po uchwaleniu wniosku o zamknięcie liczby dyskutantów mają prawo zabierać głos tylko ci, którzy zostali wpisani na listę przed jego uchwaleniem,
b) po uchwaleniu wniosku o przerwanie dyskusji w danej sprawie nikt więcej nie może zabrać w niej głosu na dany temat,
c) w dyskusji nad wnioskiem formalnym może zabrać głos dwóch dyskutantów - jeden za i jeden przeciw.
Dyskusja
§ 11
Dyskusję otwiera i ogłasza jej zamknięcie Przewodniczący obrad Zjazdu . Udzielenie głosów następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad Zjazdu może udzielić głosu:
• Członkom Władz Naczelnych PTTK,
• zaproszonym Gościom,
• sprawozdawcom Komisji Zjazdowych,

§ 12
Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte szczegółowym porządkiem obrad Zjazdu.
§ 13
Uczestnik Zjazdu , zamierzający zabrać głos w dyskusji, zgłasza swój akces Prezydium obrad Zjazdu.
§ 14
Po przedłożeniu sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków dopuszcza się wystąpienie jedynie w wypadku konieczności określenia poprawek i uzupełnień.

Głosowanie
§ 15
Wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Zjazdu, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgodnie ze szczegółowym porządkiem obrad.

§ 16
Głosowanie nad wnioskami i projektami uchwał odbywa się jawnie przez podniesienie mandatów. W razie wątpliwości, co do wyników głosowania, Przewodniczący obrad może zarządzić powtórne głosowanie.

Wybory do Władz Oddziału
§ 17
1. Prawo kandydowania do Władz Oddziału przysługuje wszystkim Członkom Założycielom posiadającym czynne prawo wyborcze zgodnie z § 1 ust. 1.
2. Członkowie Założyciele Nowohuckiego Oddziału PTTK „Czyżyny” w Krakowie biorą udział z głosem decydującym w głosowaniu.
3. Zjazd wybiera Władze Oddziału spośród Członków Założycieli zgodnie z Statutem PTTK po podjęciu stosownych uchwał przez Zjazd:
a. Zarząd Oddziału – co najmniej 5 członków (art. 59 ust. 2 Statutu PTTK),
b. Komisję Rewizyjną – co najmniej 3 członków (art.63 ust.1 Statutu PTTK),
§ 18
1. Kandydaci do władz Oddziału którzy ukończyli 16 lat mogą kandydować do Władz, przy zachowaniu wymogów art. 13 ust.2 i 3 Statutu PTTK.
2. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach Władz Oddziału.

§ 19
1. Wybory do Władz Oddziału przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu,
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych,
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
• przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich delegatom,
• przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów,
• współdziałanie z Przewodniczącym obrad Zjazdu Oddziału,
• sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,
• ogłoszenie wyników wyborów,
• zabezpieczenie dokumentacji.
4.. Na kartach wyborczych do poszczególnych Władz Oddziału, Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
§ 20
Głos w głosowaniu jest ważny gdy:
• został oddany za pomocą karty wyborczej,
• liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju Władz Oddziału.

§ 21
1. Za wybranych do Władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyborach do władz nie wybrano pełnej liczby Członków Władz przeprowadza się wybory
uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym
głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach
uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze
wyborów. Przy wyborach uzupełniających stosuje się zasadę, o której mowa w § 21 ust. 1.
3. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do Władz przeprowadza się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

Ukonstytuowanie się władz Oddziału
§ 22
1. Konstytuujące zebranie Władz Oddziału powinno się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zjazdu Oddziału lub w terminie 7 dni od zakończenia Zjazdu przy udziale Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. Prawo uczestnictwa przysługuje jedynie wybranym członkom Władz Oddziału.
2. Wybory Prezesa Zarządu Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
3. Wybory Prezesa Zarządu Oddziału przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu.
4. Prezesem Zarządu Oddziału może być każdy z Członków nowo wybranego Zarządu.
5. Po rozdaniu kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną, Członkowie Zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
6. Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków zarządu.
7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
8. Podział funkcji wśród Członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego Prezesa według zasad jak w § 22 ust. 5 i 6.
9. Zebrania konstytuujące pozostałych Władz przeprowadza się analogicznie.

Dokumenty Zjazdu

§ 23
Dokumentami Zjazdu są:
• Regulamin Obrad Zjazdu
• Uchwała Komitetu Założycielskiego z 12 października 2020 r. w sprawie zwołania Zjazdu,
• Protokół z Obrad Zjazdu,
• Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu oraz lista obecności,
• Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu,
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu,
• Protokół ukonstytuowania się Władz,
• Podstawowe informacje o Władzach Oddziału,


Komentarze:

Barbara Maruszczak   (22:13 13.10.2020)
Potwierdzam przeczytanie dokumentów,
oraz że tą drogą jestem poinformowana o zebraniu -
Zjeździe wyborczym Nowohuckiego Oddziału PTTK Czyżyny
Barbara Maruszczak
Andrzej   (21:09 14.10.2020)
Dziękuje i pozdrawiam.
Ryszarda Szewczuk   (17:48 19.10.2020)
Witam, zapoznałam się z treścią dokumentów.

Dodaj komentarz:« Wróć