Składki członkowskie w 2023 r.

1.02.2023 16:51 (środa) Zarząd Oddziału informuje Członków Nowohuckiego Oddziału kontynuujących przynależność do PTTK  o  wymogu wniesienia składki do 31 marca  2023 r.
Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęty składką za rok 2022 wygasa 31 marca 2023 roku.
W przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2023 roku, nastąpi ustanie członkostwa zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK), a zarazem utrata wszelkich praw członka zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Wpłaty należy dokonywać, podając:
imię i nazwisko z dopiskiem „składka na 2023 r.” lub ” wpisowe +składka na 2023 r.”, na rachunek bieżący:
Nowohucki Oddział PTTK w Krakowie
BNP PARIBAS, os . Centrum D bl. 1 w Krakowie;
Nr rachunku: 17 1600 1462 1808 4949 3000 0001
Czytaj dalej Uchwałę Zarządu Głównego PTTK pod otwórz

Uchwała nr 285/XIX/2022
Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r.
 
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3), art. 14 pkt 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje: 
§ 1
1.        Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
    1)  75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    2)  51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    3)  36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2.        Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
3.        Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2023 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.
§ 2
1.      Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
    1)   50,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
    2)   34,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2,
    3)   24,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 3,
2.      Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Zarząd Główny PTTK na działalność jednostek regionalnych PTTK w 2023 roku w wysokości 2.000 zł na każdą jednostkę regionalną plus 0,50 zł od każdego członka zwyczajnego PTTK, który opłacił składkę członkowską PTTK lub został zwolniony z jej opłaty w 2022 roku, na podstawie:
    1)      Uchwały nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022,
    2)      nadesłanych sprawozdań oddziałów PTTK z danego województwa na druku TK-O ze stanem na 31 grudnia 2022 r. i po weryfikacji stanu przez Biuro ZG PTTK.  
§ 3
1.        Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
    1)   rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
    2)   emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
    3)   kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
    4)   bezrobotni,
    5)   osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2.        Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:
    1)   opiekunowie szkolnych kół PTTK,
    2)   osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
    3)   młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
      1)      Członkowie Honorowi PTTK,
     2)      dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
     3)      dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
     4)      osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
     5)      dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
§ 5
Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
     1)   naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
     2)   naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
     3)   naklejenie znaczka oznaczonego literami UM oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
     4)   naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki, przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4 pkt 1)-4),
     5)   naklejenie znaczka oznaczonego literami ZM oraz terminem ważności: 01.09.2023 – 31.03.2024 jest potwierdzeniem zwolnienia z opłacenia składki przez osoby wymienione w § 4 pkt 5).
§ 6
1.    Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:
      1)   21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
      2)   12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
      3)   9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
2.    Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3.    Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2023 w wysokości: 9,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2023, według następujących zasad:
    1)  W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
    2)  W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 6,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata, z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt 3).
    3)  Znaczki członkowskie za 2022 rok w wysokości określonej w pkt 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia 2023 r.
§ 9
1.    Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 9,00 zł, a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2.    Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK. 
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
 § 11
1.    Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK
 


Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:« Wróć