SKŁADKI

15.01.2018 09:07 (poniedziałek)
Uchwała nr 1/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za
legitymacje PTTK w roku 2018
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala,
co następuje:
§ 1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących
wysokościach:
1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku,
4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku.
2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK
w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą
niż 300,00 zł.
§ 2
Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018
roku w następujących wysokościach:
1) 30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
2) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) 15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,
§ 3
1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:
1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie
(składka rodzinna),
2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
4) bezrobotni,
5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.
2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:
1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,
1) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
2) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.
§ 4
Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
1) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych
dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
2) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych –
do ukończenia 20 roku życia,
3) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych –
do ukończenia 20 roku życia,
4) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię
w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.
§ 5
1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka
określającego termin jej ważności i tak:
1) naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem
ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,
2) naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem
ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,
3) naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem
ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,
4) naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem
ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.
2. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2018 – 31.03.2019 jest potwierdzeniem
opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.
§ 6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:
1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
1) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
2) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
2. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
3. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz
dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.
§ 7
W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
1) stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi
w § 2,
2) pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do
ZG PTTK,
3) pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi
składkę w Oddziale PTTK,
4) Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji
Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.
§ 8
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu
członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018, według
następujących zasad:
1) W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie
w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.
2) W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę
manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata
z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).
3) Znaczki członkowskie za 2017 rok w wysokości określonej w pkt. 2) można będzie nabywać od 1 kwietnia
2018 r.
§ 9
1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej
legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w
§ 1 ust. 1.
2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1.
Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej
Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 10
Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.
§ 11
1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej
uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarządzenie nr 1/2017
Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku
w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości
składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku
2018.
W celu zapewnienia prawidłowej obsługi spraw członkowskich, to jest przedłużenia ważności legitymacji
PTTK stanowiącej dokument potwierdzający przynależność do PTTK, prawo do korzystania z Rabatu PTTK
oraz objęcie ochroną ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarządza się,
co następuje:
§ 1
1. Z dniem 15 listopada 2017 roku Biuro Zarządu Głównego PTTK rozpocznie dystrybucję znaczków
członkowskich dokumentujących opłacenie składki, bądź zwolnienie z obowiązku opłacania składki
członkowskiej PTTK za rok 2018.
2. Zarządy oddziałów PTTK składają zapotrzebowanie na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje
PTTK i znaczki organizacyjne PTTK zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1. Znaczki,
legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK będą przekazywane po dokonaniu wpłat na konto
ZG PTTK lub w kasie Biura ZG PTTK, w wysokościach określonych w Uchwale ZG PTTK
Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 r.
3. Zarządy oddziałów PTTK, które chcą otrzymać nieodpłatnie znaczki członkowskie PTTK, legitymacje
PTTK i znaczki organizacyjne PTTK wypełniają zapotrzebowanie stanowiące załącznik nr 2.
4. Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków PTTK za pośrednictwem zarządów kół-klubów lub
w inny przyjęty zwyczajowo sposób o obowiązku opłacenia składki członkowskiej PTTK za rok 2018.
Jednocześnie zarządy oddziałów PTTK informują członków PTTK kontynuujących przynależność
do PTTK, że w przypadku nie wniesienia składki do 31 marca 2018 roku, nastąpi ustanie członkostwa
zwyczajnego (Art. 16 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 Statutu PTTK) a więc utrata wszelkich praw członka
zwyczajnego PTTK, w tym w szczególności prawa do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Okres ochronny ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
objęty składką za rok 2017 wygasa 31 marca 2018 roku.
Uwaga! Osoby, które zalegają z opłaceniem składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące
podlegają przepisom Art. 16 ust. 1 pkt. 3, to jest ustaje ich członkostwo zwyczajne w PTTK, które może
zostać przywrócone po opłaceniu zaległych i bieżących składek. Zarząd oddziału nie ma obowiązku
informowania członka PTTK o występującej zaległości (Art. 16 ust. 3-4 Statutu PTTK).
§ 2
Legitymacja członka zwyczajnego PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2018 w wysokości określonej
w § 1 ust. 1 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 r. jest dokumentem
potwierdzającym ubezpieczenie NNW do 31 marca 2019 roku.
§ 3
Zarządy oddziałów PTTK powiadamiają członków zwyczajnych PTTK o możliwości złożenia oświadczenia
woli związanego z ubezpieczeniem NNW. Oświadczenie sporządza ubezpieczony w 2 egzemplarzach, jeden
dla ubezpieczyciela, drugi dla ubezpieczonego. Oświadczenie przeznaczone dla ubezpieczyciela ubezpieczony
przesyła na adres ubezpieczyciela. Aktualny wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej PTTK w
zakładce ubezpieczenia.
§ 4
Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu
członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018,
według zasad określonych w § 8 Uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017. Oddział
zobowiązany jest powiadomić członka opłacającego zaległe składki o tym, że za okres zaliczenia ciągłości
stażu członkowskiego członek nie był ubezpieczony. Znaczki za lata ubiegłe sprzedawane są przez Biuro ZG
PTTK do wyczerpania zapasów. Druk zapotrzebowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
Znaczki członkowskie za 2017 rok na tym druku zapotrzebowania można będzie nabyć od 1 kwietnia 2018 r.
§ 5
Osoby wstępujące do PTTK w roku 2018 powinny:
1) wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK;
2) dołączyć 2 zdjęcia, jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularzu deklaracji
przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK;
3) opłacić wpisowe w wysokości:
a) 15,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,
b) 8,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa
w § 5 pkt. 3) ppkt. c),
c) 6,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
W każdym przypadku w kwocie wpisowego zawarta jest opłata za legitymację oraz znaczek organizacyjny,
która w roku 2018 wynosi 6,00 zł.
4) opłacić składkę członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości określonej uchwałą
ZG PTTK nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku.
§ 6
1. Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za każde dwie
osoby małoletnie mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna).
2. Uprawnione osoby wymienione w § 6 ust. 1 składają odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie
z wzorem określonym w załączniku nr 4.
§ 7
Członkowie PTTK uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej mogą otrzymać nieodpłatnie
legitymację PTTK oraz znaczek Z będący potwierdzeniem przedłużenia ważności legitymacji PTTK na okres
od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
§ 8
Zarząd Oddziału PTTK może nabyć znaczki organizacyjne PTTK w Biurze ZG PTTK w cenie 3,50 zł
za sztukę. Zarząd Oddziału PTTK może wręczać nieodpłatnie lub sprzedać te znaczki osobom, które w 2018 r.
nie opłacają wpisowego.
§ 9
1. W dyspozycji oddziałów PTTK pozostają środki finansowe, o których mowa w § 7 Uchwały
nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku, a o ich przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału własną
uchwałą.
2. W przypadku odstąpienia przez Zarząd Oddziału PTTK, na mocy własnej uchwały, od pobierania
wpisowego w wysokości ustalonej przez ZG PTTK, Zarząd Oddziału zobowiązany jest wnieść do ZG
PTTK opłatę w wysokości 6,00 zł za każdą pobieraną legitymację PTTK.
§ 10
Osoby, które utraciły legitymacje ponoszą koszty określona w § 9 Uchwały ZG PTTK
nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku, chyba że Zarząd Oddziału podejmie uchwałę o odstąpieniu
od pobierania od nich opłat dokonując za te osoby opłacenia kosztu legitymacji w wysokości 5,00 zł
i właściwej składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 11
Biuro Zarządu Głównego PTTK realizuje wysyłkowo zamówienia wyłącznie od 50 zł wartości zapotrzebowań.
Zapotrzebowania na kwotę poniżej 50 zł będą realizowane po nadesłaniu znaczka pocztowego o odpowiedniej
wysokości.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sekretarz Generalny ZG PTTK
/-/ Paweł Mordal
Otrzymują:
Zarządy Oddziałów PTTK wszystkie

Autor:

Komentarze:

brak

Dodaj komentarz:« Wróć na tablicę